Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Quang Vinh
Cập nhật : 18:38 Thứ hai, 1/2/2021
Lượt đọc: 1431

Văn bản 309/SGDDT-CTTT, Về việc cho học sinh, sinh viên dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Số/Ký hiệu: 309/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành: 1/2/2021
Ngày có hiệu lực: 1/2/2021
Người ký: Phó Giám đốc- Dương Trí Dũng
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Về việc cho học sinh, sinh viên dừng đến trường nhằm đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
File đính kèm:
Nội dung:
      ỦY BAN NHÂN DÂN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  02 năm 2021

    Số: 309/SGDĐT-CTTT

   Về việc cho học sinh, sinh viên

dừng đến trường nhằm đảm bảo

phòng, chống dịch Covid-19.

     Kính gửi:

  • Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
  • Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Căn cứ Công văn số 324/UBND-VX ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc cho học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

  1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 299/SGDĐT-CTTT ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo mẫu 01 (theo công văn 299/SGDĐT-CTTT) ở tất cả các bậc học trên địa bàn, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo trước 16h00 hàng ngày nếu có thay đổi. Bộ phận thường trực: bà Phan Thị Lan Tuyền, Chuyên viên phòng Chính trị tư tưởng - Sở GD&ĐT, hộp thư điện tử: ptltuyen.sgddt@tphcm.gov.vn
  2. Học sinh và sinh viên các cơ sở giáo dục[1] dừng đến trường từ ngày 02 tháng 02 năm 2021, thực hiện chuyển đổi hình thức dạy và học trên internet, đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo quy định. Không tổ chức các hoạt động lễ hội, chào đón năm mới,…trong nhà trường.

     Cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch năm học của Thành phố, nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức dạy và học trên internet và đảm bảo lịch trực, đảm bảo thông tin xuyên suốt trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

  3. Việc dạy và học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vẫn thực hiện theo Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 (Ban hành theo Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố).

 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ GD&ĐT;

- Văn phòng UBND thành phố;

- BGĐ, Trưởng các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VP, CTTT (Tuyền).

(Đính kèm công văn 324/UBND-VX; 299/SGDĐT-CTTT)

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Dương Trí Dũng

 [1] Bao gồm: các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; các trường cao đẳng – trung cấp trực thuộc; các cơ sở bồi dưỡng văn hóa, giáo dục kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học,… trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

163