Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Trần Quang Vinh
Cập nhật : 0:0 Thứ năm, 23/8/2018
Lượt đọc: 252

Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Số/Ký hiệu: Số: 06/TB-GDĐT
Ngày ban hành: 22/8/2018
Ngày có hiệu lực:
Người ký: Trưởng phòng GDĐT - Nguyễn Minh Nhơn
Cơ quan ban hành:
Trích yếu: Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 tại các trường trên địa bàn quận năm 2018
File đính kèm:
Nội dung:

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                Số: 06/TB-GDĐT                           Bình Thạnh, ngày  22  tháng 8   năm 2018

  

THÔNG BÁO

Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

tại các trường trên địa bàn quận năm 2018

 

 

 


 Căn cứ Thông báo số 218/TB-UBND ngày 10/8/2018 của UBND Thành phố về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018,

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018 tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và ĐVTT trên địa bàn quận như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 trong 03 (ba) ngày liên tiếp từ 01 tháng 9 năm 2018 đến hết ngày 03 tháng 9 năm 2018 ( do ngày nghỉ Lễ 2/9 trùng vào ngày nghỉ hàng tuần Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày 3/9/2018, thứ Hai).

2. Các đơn vị, trường học và ĐVTT treo cờ Tổ quốc trong 01 (một) ngày: ngày 02 tháng 9 năm 2018; Phân công người trực các ngày nghỉ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy.

3. Các trường thực hiện tốt công tác vệ sinh, rà soát cơ sở vật chất chuẩn bị tốt cho Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

Trên đây là Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2018, Phòng Giáo dục và đào tạo đề nghị Thủ trưởng các trường MN, TH, THCS và ĐVTT thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

 

Nơi nhận:

- LĐ. PGD;

- Các trường MN, TH, THCS và ĐVTT;

- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

                    

                      (Đã ký)

                  

 (((đÃã  ký)

Nguyễn Minh Nhơn

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164